Information in community languages

Learning Together: Information in community languages

This information is for parents of students with a disability in Victorian schools. It includes information and videos subtitled in Arabic, Chinese, Punjabi, Tagalog and Vietnamese.


 

لنتعلم معًا: معلومات بلغات الجاليات

هذه المعلومات موجهة إلى أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس ولاية فيكتوريا. وهي تشتمل على معلومات ومقاطع فيديو مترجمة إلى اللغة العربية


一起学习:社区语言信息

本信息面向的读者是维多利亚州中小学校残障学生的父母。其中包含中文 信息和配有 中文 字幕的视频


ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖਣਾ: ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਬ-ਟਾਈਟਲਜ਼ (ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ) ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.


Sama-samang Matuto: Impormasyon sa mga wikang pangkomunidad

Ang impormasyong ito ay para sa mga magulang ng mga estudyanteng may kapansanan sa mga paaralan ng Victoria. Naglalaman ito ng impormasyon at video na may subtitle sa Tagalog.


Học Cùng Nhau: Thông tin bằng các ngôn ngữ cộng đồng

Thông tin này dành cho các phụ huynh của học sinh khuyết tật ở các trường học tại Victoria. Thông tin này bao gồm thông tin và các video có phụ đề bằng tiếng Việt.