Pagtulong na mas mapahusay ang paaralan para sa iyong anak

acd resource learning together 149

Ang mga paaralan ay inuutusanng batas na gumawa ng ‘reasonable adjustments’(makatuwirang pag-aakma)upang matugunan ang mga pangangailangan ng iyong anak at matulungan silang matuto.

Ang ‘reasonable adjustment’ay isang pagbabago sa programa ng paaralan o kapaligiran na tutulong sa iyong anak na matuto, at makibahagi sa mga gawain sa paaralan. Itinuturing itong ‘a reasonable adjustment’kung hindi ito gaanong nakakaapekto sa paaralan o sa ibang mga estudyante.

Halimbawa:

  • Isang daanan ng wheelchair papunta sa paaralan
  • Isang ‘tahimik na lugar’ upang magpahinga
  • Paghahati ng aralin sa mas maikli, simpleng mga bahagi
  • Iba’t ibang mga gawain, tulad ng mga tanong na sasagutin sa halip na sanaysay.

Ang Department of Education and Training(ang kagawaran ng pamahalaan na responsable sa mga paaralan) ay makatutulong na gawin ang tamang ‘reasonableadjustments’ para sa iyong anak. Ang therapist ng iyong anak ay makapagbibigay din ng nakatutulong na mga mungkahi.

Ang mga paaralan ay maaaring mag-aplay para sa dagdag na pondo upang suportahan ang mga estudyante na may katamtaman hanggang malalang kapansanan. Ito ang nagbabayad sa‘reasonableadjustments’ tulad ng terapiya, espesyal na kasangkapan o tulong sa klase. Ang iyong anak ay kailangang tatasahin, upang malaman kung makakukuha ang paaralan nitong karagdagang pondo upang makatulong na suportahan ang iyong anak.

Pakikipagpulong sa paaralan

Makipag-usap sa paralan tungkol sa mga pangangailangan ng iyong anak sa panayam ng magulang-guro. Maaari ka ring humiling na makipagpuong sa guro o sa ibang kawani sa ibang pagkakataon.

Kung ang iyong anak ay may kapansanan, ang Department of Education and Training ay may mga tuntunin na nag-uutos sapaaralan namagdaos ng Student Support Group meetings(mga pagpupulong ng Pansuportang Grupo ng Mga Estudyante)kasama mo bawat panahon o term, upang ikaw at ang kawani ng paaralan ay makapagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kung paano pahusayin ang pagkatuto ng iyong anak. Kabilang samga pagpupulong na ito ay ikaw, angguro ng iyong anak, angpunong-guro o angpangalawang punong-guro, at minsanang ibang kawani.Maaaring kabilang ang iyong anak. Ang paaralan ay kailangang magbigay ngwalang bayad nainterpreter kung kailangan mo.

Paano gumagana ang mga pagpupulongng Pansuportang Grupo ng Mga Estudyante

Sa mga paaralan, ang suporta para sa mga batang may kapansanan ay nakaasa rin sa iyong paglahok na makalikha ng isang kapaligiran kung saan ang iyong anak ay natututo nang mabuti at komportable ang pakiramdam.Ang mga pangangailangan ng bawat bata ay magkakaiba. Bilang isang magulang, ang iyong mga ideya tungkol sa mga pangangailangan ng iyong anak ay napakahalaga. Mahalaga na ibahagi ang iyong mga opinyon sa mga pagpupulong, at ipaabot ang anumang mga pag-aalala.

Minsan, nahihirapan ang mga magulang dito. Ang ilang mga magulang ay isinusulat ang mga isyu na ipapaabot bago sila pumunta sa pagpupulong. Makakukuha ka ng payo tungkol sa kung paano ipaliwanag ang iyong mga pag-aalala sa paaralan. Maaari ka ring magsama ng sumusuportang tao. Ito ay maaaring isang kaibigan o kamag-anak, isang therapist o isang propesyonal mula sasamahan ng komunidad.

Ang pagpupulong ay dapat magtatalakay sa:

  • Kung paano umuunlad ang iyong anak
  • Mga layuning pampagkatuto para sa term o panahon
  • Anong suporta ang kailangan ng iyong anak
  • Anumang mga pag-aalala na ikaw o ang iyong paaralan maaaring meron tungkol sa edukasyon ng iyong anak.

Kung ang paaralan ay tatanggap ng karagdagang pondo upang suportahan ang iyong anak, dapat talakayin sa pagpupulong kung paano ito gamitin sa pagtulong sa iyong anak.

Dapat isulat ng paaralan ang mga pasya na nagawa sa pagpupulong. Dapat padadalhan ka nila nitong mga naisulat at gamitin ang mga ito sa susunod na pagkakataon, upang makita kung ano na ang nagawa.Mahalaga na magtabi ng isang kopya ng lahat ng mga dokumentong ito sakaling kakailanganin mo ang mga ito sa kalaunan.

Video ng Sama-samang Matuto: Pagtulong na mas mapahusay ang paaralan para sa iyong anak

Sa video na ito, ang mga magulang ay nagsasabi tungkol sa kung paano sila nagsisikap sa paaralan ng kanilang anak.