Nhận trợ giúp nếu quý vị cần

acd resource learning together 155

Việc nêu lên một vấn đề với nhà trường của con quý vị có thể gặp khó khăn. Có sẵn sự trợ giúp.

Nhiều tổ chức của cộng đồng có các nhân viên có thể giúp đỡ quý vị giải quyết vấn đề với nhà trường của con quý vị. Những dịch vụ này đều miễn phí.
Việc trao đổi với những người đã từng giúp đỡ những người khác trong các tình huống tương tự thực sự là một việc hữu ích.

Những nhân viên này có thể:

 • Lắng nghe những mối quan ngại của quý vị
 • Cho quý vị biết về các quyền của con quý vị
 • Tìm hiểu thêm về ‘điều chỉnh hợp lý”, ngân sách hoặc đánh giá
 • Giúp quý vị giải thích các mối quan ngại của quý vị với nhà trường
 • Giúp quý vị viết thư hoặc email
 • Đi cùng quý vị đến các buổi họp trong một số trường hợp

Các tổ chức của cộng đồng

 • Action on Disability within Ethnic Communities (ADEC) có các nhóm hỗ trợ và nhân viên hỗ trợ dành cho các gia đình có trẻ em khuyết tật từ nhiều cộng động. Hãy liên lạc với ADEC theo số điện thoại 03) 9480 1666 hoặc 1800 626 078 (người gọi điện ở vùng nông thôn), email theo địa chỉ info@adec.org.au hoặc truy cập trang web www.adec.org.au (bằng Tiếng Anh).
 • Amaze – còn được gọi là Tự Kỷ Victoria (bằng tiếng Anh) cung cấp một đường dây tư vấn, dịch vụ tư vấn gia đình và hỗ trợ xin tài trợ của chính phủ dành cho các gia đình có trẻ em bị tự kỷ. Hãy liên lạc với họ theo số điện thoại 1300 308 699 hoặc truy cập trang web amaze.org.au. (bằng tiếng Anh).
 • Autistic Family Support Association cung cấp các liên kết để hỗ trợ các nhóm dành cho phụ huynh có con bị tự kỷ. Hãy liên lạc với họ theo số điện thoại 0428 938 794 hoặc truy cập trang web afsaconnect.org.au (bằng tiếng Anh).
 • Communication Rights Australia cung cấp thông tin và sự hỗ trợ dành cho người khuyết tật ít hoặc không giao tiếp bằng lời nói để ủng hộ quyền lợi của họ. Hãy liên lạc với họ theo số điện thoại 9555 8552 hoặc truy cập trang web caus.com.au (bằng tiếng Anh).
 • Regional Information and Advocacy Council (Bendigo, Shepparton, Geelong và Mildura) cung cấp thông tin và sự hỗ trợ dành cho người khuyết tật tại các khu vực địa phương. Hãy liên lạc với họ theo số điện thoại 1800 221 944 hoặc truy cập trang web riac.org.au (bằng Tiếng Anh).