Pagkuha ng tulong kung kailangan mo ito

acd resource learning together 151

Maaaring mahirap na magpaabot ng usapin sa paaralan ng iyong anak. May makukuhang tulong.

Maraming mga samahan sa komunidad ang mayroong mga manggagawa na makatutulong sa iyo sa paglutas ng isang problema sa paaralan ng iyong anak. Walang bayad ang mga serbisyong ito.

Talagang nakatutulong na makipag-usap sa isang tao na nakatulong sa ibang mga tao sa katulad na mga sitwasyon.

Ang mga manggagawang ito ay:

 • Makikinig sa iyong mga pag-aalala
 • Sasabihan ka tungkol sa mga karapatan ng iyong anak
 • Saliksikin nang higit ang tungkol sa ‘makatarungang pag-aakma’, pagpopondo o pagtatasa
 • Tutulungan ka na ipaliwanag ang iyong mga pag-aalala sa paaralan
 • Tutulungan ka sa paggawa ng mga sulat o email
 • Sasamahan ka sa mga pagpupulongsa ilang sitwasyon sa hinaharap.

Mga samahan ng komunidad

 • Ang Action on Disability within Ethnic Communities (ADEC)ay may mga grupong pansuporta at pansuportang mga manggagawa para sa mga pamilya ng mga batang may kapansanan mula sa maraming komunidad. Makipag-ugnayan sa ADECsa numero ng telepono 03) 9480 1666 o 1800 626 078 (mga tumatawag mula sa rural), mag-email sainfo@adec.org.au o pumunta sa website nawww.adec.org.au (sa Ingles).
 • Ang Amaze– na tinatawag din na Autism Victoria(sa Ingles) ay nagbibigay rin ng linya ng payo, pampamilyang pagpapayo at tulong upang makakuha ng pondo ng pamahalaan para sa mga pamilyang may mga anak na may autism. Makipag-ugnayan sa kanila sa numero ng telepono 1300 308 699 o pumunta sa website naamaze.org.au. (sa Ingles).
 • Ang Autistic Family Support Associationay nagbibigay ng mga link sa mga pansuportang grupo para sa mga magulang ng mga anak na may autism. Makipag-ugnayan sa kanila sa numero ng telepono 0428 938 794 o pumunta sa website naafsaconnect.org.au (sa Ingles).
 • Ang Communication Rights Australiaay nagbibigay ng impormasyon at suporta para sa mga taong may impormasyon at suporta para sa mga taong may kapansanan na may kaunti o walang sinasalitang komunikasyon upang tumayo para sa kanilang mga karapatan. Makipag-ugnayan sa kanila sa numero ng telepono 9555 8552 o pumunta sa website nacaus.com.au(sa Ingles).
 • Ang Regional Information and Advocacy Council (Bendigo, Shepparton, Geelong at Mildura) ay nagbibigay ng impormasyon at suporta para sa mga taong may kapansanan sa mga pangrehiyong lugar. Makipag-ugnayan sa kanila sa numero ng telepono 1800 221 944 o pumunta sa website nariac.org.au (sa Ingles).