Pagpili ng paaralan para sa iyong anak

acd resource learning together 148

Bawat paaralan ay naiiba. Ang iba ay may mas higit na karanasan sa pagsuporta sa mga estudyanteng may kapansanan.

Ang pagpili ng isang paaralan ay maaaring mahirap.Kumuha ng maraming payo hangga’t maaari. Tanungin ang mga guro ng iyong anak sakindergarten osa paaralang primera kung ano sa palagay nila ang nababagay para sa iyong anak. Tanungin ang mga therapist ng iyong anak tungkol sa mga lokal na paaralan. Tanungin ang ibang mga pamilya o ang mga samahan ng may kapansanan.

Magsimulang maghanap ng mga paaralan nang di bababa sa isang taon bago mag-umpisa ang iyong anak. Maaari hilingin sa paaralan na ilibot kayo. Maaari mong dalhin ang iyong anak sa paglilibot kung gusto mo. Kung interesado ka sa isang paaralan, humingi ng appointment sa punong-guro o sa ikalawang punong-guro. Maaari mo silang hilingin namaghanda ang isangwalang bayad nainterpreter para sa pagpupulong na ito. Ipaliwanag ang mga pangangailangan ng iyong anak, at magtanong halimbawa kung paanosinusuportahanng paaralan ang mga estudyante na may kapansanan.

Mga opsyon sa paaralan

Ang iyong anak ay maaaring pumasok sa paaralan ng Pamahalaan sa kalapit-bahayan, karaniwang ang pinakamalapit na paaralan ng Pamahalaan. Kung gusto mo, maaari kang mag-aplay sa ibang mga paaralan. May mga espesyal ding paaralan para sa mga batang may iba’t ibang kapansanan. Alamin kung sa aling mga paaralan maaaring mag-aplay ang iyong anak mula sa inyong panrehiyong tanggapan (sa Ingles) ng Department of Education and Training(ang kagawaran ng pamahalaan na responsable sa mga paaralan).

Ang lahat ng mga paaralan ng pamahalaan ay kumukuha ng ilang pondo upang suportahan ang mga estudyante na may kapansanan. Ang mga paaralan ay maaaring mag-aplay para sa dagdag na pondo upang suportahan ang mga estudyante na may katamtaman hangang malalang kapansanan.

Ang Katoliko at mga independiyenteng paralan ay pinopondohan din upang suportahan ang mga estudyanteng may kapansanan, at maaaring mag-aplay para sa karagdagang pondo upang suportahan ang mga estudyanteng may katamtaman hanggang malalang kapansanan.

Video ng Sama-samang Matuto: Pagpili ng paaralan para sa iyong anak

Sa video na ito, sinasabi ng mga magulang kung paano nila pinili ang paaralan ng kanilang anak. Ang ilan ay nagsasabi tungkol sa pagpapalit ng paaralan.